Αρχές - Σκοπός Ο.Σ.Υ.Π.Α.

Ο σκοπός και οι αρχές της Ο.Σ.Υ.Π.Α. όπως αναφέρονται στο καταστατικό λειτουργίας είναι οι ακόλουθοι:

01Ο συντονισμός και η ενιαία ανάπτυξη της δράσης των μελών της, για την προστασία και την προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.

02Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης, πνεύματος αλληλεγύης και συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων.

03Η προάσπιση των Δημοκρατικών ελευθεριών, η ανάπτυξη των αρχών του συνδικαλισμού, ο σεβασμός των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και η εμπέδωση κοινωνικής δικαιοσύνης.

04Η πάλη για τη Δημοκρατρία, την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία, την Κοινωνική Απελευθέρωση και την Ειρήνη.

05Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

06Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

07Η μελέτη και πρόταση μεθόδων γι ατην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένω στην Υ.Π.Α. και τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερώμενων στο επιβατικό κοινό υπηρεσιών (ασφαλή διακίνηση κ.λ.π.).

κορυφή σελίδας