Όργανα Λειτουργίας

Τα όργανα λειτουργίας σύμφωνα με το κατασταστικό της Ο.Σ.Υ.Π.Α. είναι :

01

Το Συνέδριο

 

02

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 

03

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ.Ε.)

κορυφή σελίδας